The Future Is T-Shaped.

TERMS OF PRE-SALE OF E-LEARNING SERVICES

by Academy47 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością with the registered office in Warsaw
at Krucza 50 Street , 00-025 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000927172 with the share capital of
50 000.00PLN, holding NIP: 5252880776, REGON: 520213578;

hereinafter referred to: Academy47

§ 1 

GENERAL PROVISIONS 


 1. The content of these Terms, hereinafter referred to as "Pre-sale Terms" is available on the website: https://perfo.academy47.com/terms-for-providing-e-learning-training-services
 2. Pre-sale consists in enabling in advance the sale of the Service hereinafter referred to as the "Service" consisting of the access to the digital content, audiovisual and video files in the form of the Training Materials allowing the use of them via the Training Platform to the registered and logged-in Training Participant in a place and time chosen by him/her on preferential price conditions of the Service as to which the regular provision of the Service shall take place from the date................
 3. Pre-sale lasts from 19.11.2021 until ................ till 11:59 pm.
 4. Detailed conditions for the provision of the Service and not governed by these Terms and Conditions are set out in the Terms for E-Learning Services available at www.academy 47.com.at..........§ 2

SPECIFIC PROVISIONS OF THE PRE-SALE


 1. Pre-sale participant (hereinafter referred to as Ordering Party) may be any customer (i.e. natural person with full legal capacity or entrepreneur) who expresses willingness to participate in the Pre-sale and purchases access to the Service.
 2. The Service may be purchased by selecting a relevant module containing Training Materials. 
 3. To the extent not regulated herein, the provisions of the Terms for Providing E-Learning Services, available on the website www.academy47.com.at.......... shall apply, subject to the provisions of these Terms.
 4. The purchase of a Service in the Pre-sale obliges the Ordering Party to pay for the Service at the time of placing the order. If the order is not paid for, it will be cancelled.
 5. The Service purchased as part of a Pre-sale will be performed by Academy47 only and exclusively after the Customer's payment is credited to Academy47's account.
 6. The Purchaser who has purchased the Training as part of the Pre-sale has the right to withdraw from the contract until 15 May 2022 without providing any reason and will receive a refund of the amount paid within 14 days from the date of submitting the notice of withdrawal from the agreement. After this date, if the Purchaser withdraws from the contract, he/she shall bear the cost of services provided until the moment of informing Academy47 about the withdrawal from the contract. The payment amount shall be calculated in proportion to the scope of fulfilled services, taking into account the agreed price. 
 7. Refund of the payment made shall be made using the same means of payment used by the Orderer in the transaction, unless the Orderer has agreed to a different solution. In either case, the Ordering Party shall not incur any fees in connection with the return of the payment.
 8. Withdrawal from the contract shall take place after the Purchaser submits an appropriate statement of withdrawal made in writing to the address: Academy47 Sp. z o. o. Krucza 50 Street, 00-025 Warsaw or at the email address: support@academy47.com
 9. In order to meet this deadline it is sufficient to send the statement before its expiry. 
 10. The declaration can be made on a form, the template of which is No. 1 attachment in accordance with the Act of 30 May 2014 on consumer rights, available at ....................................
 11. Participation in the Pre-sale is voluntary.

§ 3

COMPLAINTS PROCEDURE


 1. Any and all complaints regarding the way of conducting the Pre-sale shall be dealt with in accordance with § 9 of Terms for Providing E-Learning Services.

§ 4

PERSONAL DATA PROTECTION


The administrator of personal data of Participants taking part in the Pre-sale is Academy47 . In terms of personal data processing for the purpose of implementation of the Pre-sale, the provisions of the Terms for Providing Services within the Framework of E-Learning and privacy policy at: perfo.academy47.com/privacypolicy shall apply.

 § 5 FINAL PROVISIONS 


 1. Pre-sale participants are required to familiarize themselves with the Pre-sale Terms and the Terms of Providing E-Learning Services. 
 2. Participation in the Pre-sale means accepting the content of these Pre-sale Terms and Terms of providing E-Learning Services in full and obeying their provisions.
 3. The Pre-sale Terms shall be governed by and construed in accordance with the Polish law and any disputes arising out of or in connection with these Terms shall be resolved in accordance with § 10 of Terms for Providing E-Learning Services.
 4. Academy47 reserves the right to introduce changes to these Terms. Customers will be informed about changes in these Terms by posting information about the changes on .................. and sending information via e-mail. Changes in the Terms cannot, however, violate the rights acquired by the Ordering Party.


Polish Version:


REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY USŁUG ŚWIADCZONYCH  W RAMACH E-LEARNINGU  

przez Academy47 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie


 pod adresem: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000927172 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 00.00 PLN posiadająca NIP: 5252880776, REGON: 520213578; 

zwana dalej: Academy 47

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  1. Treść niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem Przedsprzedaży” jest dostępna na stronie internetowej www. academy47.com. pod adresem ……….
 2. Przedsprzedaż polega na wcześniejszym umożliwieniu sprzedaży Usługi zwanej dalej “Usługą Szkoleniową ”  polegającej na odpłatnym  dostępie  do treści cyfrowych, audiowizualnych, plików video  w postaci Materiałów Szkoleniowych  umożliwiającej  korzystanie z nich  za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej zarejestrowanemu i zalogowanemu Uczestnikowi  Szkolenia  w miejscu i czasie wybranym przez niego,   na preferencyjnych warunkach cenowych,  co do której regularne świadczenie  nastąpi  w terminie od dnia…………….
 3. Przedsprzedaż trwa w okresie od dnia 19.11.2021 r. do ……………. r. do godziny 23:59.
 4. Szczegółowe warunki świadczenia Usługi Szkoleniowej  i nieuregulowane w niniejszym Regulaminie  określa Regulamin Świadczenia Usług w Ramach E-Learningu dostępny na stronie internetowej www.academy 47.com. pod adresem……….


§ 2

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE PRZEDSPRZEDAŻY 1. Uczestnikiem Przedsprzedaży dalej zwanym “Zamawiającym” może być każdy klient (tj. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca), który wyrazi chęć udziału w Przedsprzedaży i dokona zakupu dostępu do Usługi Szkoleniowej.
 2. Zakupu Usługi Szkoleniowej  można  dokonać wybierając odpowiedni Materiał Szkoleniowy . 
 3. W zakresie nieuregulowanym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług w Ramach E-Learningu dostępny na stronie internetowej www.academy47.com. pod adresem………. z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zakup Usługi Szkoleniowej w Przedsprzedaży zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty za Usługę Szkoleniową  w momencie składania zamówienia. W przypadku nie opłacenia zamówienia zostanie ono anulowane.
 5. Usługa Szkoleniowa zakupiona  w ramach Przedsprzedaży  będzie wykonana  przez Academy47  tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty klienta na rachunek Academy47.
 6. Zamawiającemu, który dokonał zakupu Usługi  Szkoleniowej  w ramach Przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do dnia 15 maja 2022 roku   bez podania przyczyny  i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po tym terminie jeżeli Zamawiający   odstąpi od umowy  ponosi on koszt świadczeń spełnionych do chwili poinformowania Academy47  o odstąpieniu od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny. 
 7. Zwrotu  dokonanej płatności  dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego w transakcji, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Zamawiający  nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 8. Odstąpienie od umowy następuje po złożeniu przez Zamawiającego stosownego oświadczenia o odstąpieniu dokonanego na piśmie na adres: Academy47 spółka z o.o. , ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa lub  na adres emailowy : support@academy47.com.
 9. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 10. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępnym na  stronie ………………………………
 11. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne.

§ 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Przedsprzedaży  będą rozpatrywane zgodnie z § 9 Regulaminu Świadczenia Usług w Ramach E-Learningu.

§ 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych Uczestników, biorących udział w Przedsprzedaży jest Academy47. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Przedsprzedaży zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług w Ramach E-Learningu  oraz polityka prywatności na stronie perfo.academy47.com/privacypolicy. 

 § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Uczestnicy Przedsprzedaży zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Przedsprzedaży oraz Regulaminem  Świadczenia Usług w Ramach E-Learningu.
 2. Udział w Przedsprzedaży oznacza zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu Przedsprzedaży oraz Regulaminu Świadczenia Usług w Ramach E-Learningu  w całości i przestrzegania jego postanowień.
 3. Regulamin Przedsprzedaży podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, zaś wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane zgodnie z § 10 Regulaminu Świadczenia Usług w Ramach E-Learningu. 
 4. Academy47 zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie …………….. i przesłaniu informacji drogą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Zamawiającego.